Hanna Asp arbetar med kommunens översiktsplan som följer Skövdes vision 2040. Översiktsplanen pekar bland annat ut nya områden för bostäder och verksamheter.

Samhällsbyggande

Ny översiktsplan siktar mot 2040 och berör alla – både i staden och på landet

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur man planerar för framtiden. Den gällande planen för Skövde sträcker sig till 2025. Just nu håller Skövde kommun på att ta fram en fortsättning som sträcker sig till  2040, med en utblick mot 2060.

Text: Anders Post
Foto: Ofelia Wadskog

Varför behövs en ny översiktsplan, duger inte den gamla?
– Det är kommunfullmäktige som beslutar om översiktsplanen, och varje mandatperiod ser man över hur aktuell den är, säger projektledaren Hanna Asp. Men det är inte så att man byter plan, däremot revideras den ”gamla” efter nya förhållanden.

Vad är det för nytt som tillkommit?
– Hållbarhet fanns med sedan tidigare, men har en större tyngd i dag och genomsyrar många fler områden i samhället. Det handlar kort sagt om hållbar utveckling med medborgarna i fokus. Kommunen har även antagit en ny vision, Vision Skövde 2040, där stort fokus läggs på hållbarhet och hur kommunen ska utvecklas. Där är översiktsplanen ett av verktygen för att kunna genomföra visionen.

Vad går ni efter när ni tar fram en ny översiktsplan. Mycket är ju planering in i framtiden som vi inte vet så mycket om?
– Vi försöker hitta hållbara sätt och tänka smart när vi utvecklar vår kommun med medborgarnas bästa i åtanke, och vars åsikter vi önskar ta del av under samrådet, säger Hanna Asp. Översiktsplanen är vägledande och fungerar som underlag för detaljplaner och hur mark- och vattenområden används. Allt behöver utvecklas på ett ekologiskt- ekonomiskt- och socialt hållbart sätt.

Pekar översiktsplanen konkret ut var Skövde kan växa genom bostadsbyggnation?
– Ja, vi pekar ut nya områden för bostäder och verksamheter där vi tar hänsyn till olika intressen, som till exempel försvaret och annat som räknas till riksintresse. Dessutom tar översiktsplanen upp utvecklingsinriktning, som visar åt vilket håll staden ska växa, och hur den ska växa. 

I december fattar kommunstyrelsen beslut om att förslaget på översiktsplan ska gå ut på samråd, vilket betyder att alla som bor och är verksamma i Skövde kommer att kunna ta del av förslaget digitalt från 19 december till 28 februari. En fysisk utställning i Kulturfabriken öppnar 12 januari och visas till 25 februari.

Hanna Asp uppmanar alla att ta del av översiktsplanen och lämna synpunkter. 

– På så vis kan alla medborgare påverka framtidens Skövde.