Södra Ryd är en attraktiv levande stadsdel med nära till naturen. Här satsar kommunen på aktivitetsstråk, samhällsservice, bostäder och kommunikation.

Bygga & Bo

Mycket på gång i Södra Ryd

– nya mötesplatser, fler bostäder och en vårdcentral

Södra Ryd är Skövdes största stadsdel byggd på 70-talet, och var då ett så kallat miljonprogramsområde. Här bor människor i en strategisk och attraktiv livsmiljö med nära till naturen. Nu görs stora satsningar på utemiljöer, nya bostäder och kommunikation.

Text: Anders Post
Foto: Jesper Anhede och Ofelia Wadskog

Efter alla år behövs förnyelse och utveckling, bland annat när det gäller infrastruktur, grönområden, bostadsbebyggelse och aktivitetsstråk i Södra Ryd. Detta är något som beskrivs i planprogrammet som togs fram 2019 där Linda Kjerfve var projektledare. Planprogrammet för stadsdelen ska ge underlag och vägledning för framtida beslut och prioriteringar. Inte minst syftar det till att stärka stadsdelens identitet, liksom att områdesutvecklingen utgår från ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.  

– Just identiteten är viktig, säger Linda Kjerfve. Att man känner en stolthet över att bo i Södra Ryd, vilket även blev bekräftat i de samråd, medborgardialoger och fokusgrupper som varit med och givit förslag på förnyelse i stadsdelen.

Linda Kjerfve pekar på utemiljöns betydelse när det gäller identitetsskapande åtgärder, som olika typer av mötesplatser och aktivitetsstråk. Här spelar Hälsans Park en viktig roll tillsammans med Hälsans Hus som nu är på gång att byggas. 

Hälsans Hus ligger 200 meter sydväst om centrum i Södra Ryd, och cirka 4 kilometer norr om Skövde centrum. Här möjliggörs nu byggnation av vårdcentral, tandläkare, familjecentral och bostäder. Cirka 450 bostäder kommer även att byggas i Rydskogen.

Linda Kjerfve är en av projektledarna för Södra Ryds förnyelse.

– Ett av målen i planprogrammet var att knyta samman Södra Ryd genom att förbättra kopplingarna inom området, berättar Linda Kjerfve. Här såg vi en stor vinst i att utveckla kollektivtrafiken med bussgata för att även förstärka ett hållbart resande.

Annat som är på gång eller genomfört är upprustning av lekplatser och stadsodlingar, och ombyggnad av aulan i skolan till ett kulturhus. Målsättningen är att kulturhuset ska vara en levande och inbjudande mötesplats för samtal och dialog. En plats för möjlighet att delta i kulturlivet och få uttrycka sig, utvecklas och drömma. 

I Södra Ryd finns olika samhällsfunktioner, och därmed arbetsplatser samlade sedan tidigare. Skaraborgs sjukhus är ett exempel, och så småningom Hälsans Hus och ett nytt krematorium som Svenska kyrkan planerar. Även verksamhetsområdet Norra Ryd, som byggs ut och ska knytas samman med Södra Ryd genom en ny väg, kommer att kunna ge fler möjligheter till sysselsättning.