Medborgardialog har varit ett viktigt instrument för att få information om vad invånarna på olika orter anser viktigt att förändra eller förstärka.

Medborgardialog

Hela kommunen ska leva – nya satsningar på ytterområdena

Hela Skövde ska utvecklas hållbart, vilket innefattar såväl stad som tätort och landsbygd. Sedan 2019 arbetar Skövde med tätortsutveckling runt om i kommunen. 

Nulägesbilder och handlingsplaner är framtagna genom medborgardialog. Referensgrupper har skapats på orterna och arbetet projektleds av kommunen.

Text: Anders Post
Foto: Eva-Lena Öman

Medborgardialoger i ett tidigt skede har varit en viktig del i processen, säger Eva-Lena Öman som är stadsträdgårdsmästare och involverad i tätortsutvecklingen. Materialet som kommit fram i dialogerna har sedan bearbetats inom kommunen och med ortens referensgrupp. På så vis har vi fått en samlad bild av vad som är de viktigaste och mest prioriterade utvecklingspunkterna för orten. Utifrån detta tar vi fram en handlingsplan som klubbas av kommunstyrelsen.

– Det handlar om sju orter där vi hittills arbetat med fyra av dem, säger Rebecka Thilén, som är folkhälsostrateg. De fyra orterna är Timmersdala, Tidan, Lerdala och Värsås. Återstår Väring, Igelstorp och Ulvåker. Utöver nulägesbild och handlingsplan har vi också arbetat med en utomstående konsult i tre av orterna. Det är Timmersdala, Tidan och Värsås som är centralorter för sina respektive kommundelar. 

Timmersdala är en av de största tätorterna som ligger två mil nordväst om Skövde. Här tog man i medborgardialogen bland annat upp torget, vilket i själva verket var en parkeringsplats som föreslås kunna användas till andra saker, till exempel marknader. Dessutom fanns önskemål om en kort väg som kopplar ihop ortens idrottsområde med torget. 

– På alla orter handlar det om platser där man känner ett behov av utveckling, och som ger förstärkt identitet till samhället, säger Eva-Lena Öman. Här har vi valt att lyfta centrum på olika sätt.

Rebecka Thilén berättar att när det gäller Tidan, som ligger i den nordöstra kommundelen, diskuterades tre platser inledningsvis: Tidanparken, en lekplats, samt promenadslinga utefter ån Tidan. Närheten till ån har stor betydelse identitetsmässigt för orten. Här valde referensgruppen att gå vidare med promenadområdet vid Tidanån. Eva-Lena Öman tar några exempel på satsningar man kommit fram till:

Promenadslingan ska byggas om och förlängas, byte av belysning, fler grillplatser, utrymme vid ån där man kan fiska, nya parkbänkar, hinderbana och utveckling av utegymmet.

När det gäller Värsås kom man fram till att ortens identitet kunde bli ännu starkare kring kyrkomiljöerna, skolan och Tingshuset – en plats som samlar många människor i dag, men där miljön inte prioriterats genom åren. 

Sanna Andersson är projektledare för arbetet med tätortsutvecklingen.

– De boende har i dialogen lyft behovet av att utveckla och skapa nya mötesplatser, men man trycker även mycket på bostäder och infrastrukturfrågor. I handlingsplanerna lyfts dessa projekt in i kommunens budgetarbete. Här är tjänstemän, boende och politik överens om att det är helheten som bygger samhället. Vi kan inte bara utveckla mötesplatser. Vi måste även ta upp bostäder, verksamheter, infrastruktur, skola, grönområden, lekplatser och en hel del andra saker för att skapa ett hållbart samhälle. 

– Vi står inför flera stora utmaningar i framtiden, inte minst när det gäller energi och klimat. Men alla utmaningar öppnar också upp för nya möjligheter och lösningar. Ekobyar är ett exempel, som vi också ser växa fram på flera ställen i landet. Här sätts social hållbarhet, hållbara ekosystem och gemensamt skapande i fokus.

– Vad vi nu gjort och gör när det gäller ortsutveckling är ett första steg mot att tillsammans bilda en form av gemenskap. Vi hoppas kunna utveckla detta samarbete ännu mer mellan boende, politik och tjänstemän för en hållbar utveckling av våra framtida samhällen, säger Sanna Andersson.