Nu planeras bostadsområdet Rydskogen. Från vänster: Linn Ekberg, planarkitekt, Josefin Bertilsson Rosén, projektledare gata och Maria Toftby huvudprojektledare.

Bygga & Bo

Flera hundra nya bostäder ska byggas i Rydskogen

Rydskogen som ligger öster om Södra Ryd kommer att bebyggas med bostäder i blandade upplåtelseformer. De 50 hektar mark som det handlar om kommer att utgöra en förlängning av Södra Ryd.

Text: Anders Post
Foto: Ofelia Wadskog

I området planeras cirka 450 bostäder, allt ifrån flerbostadshus till villor, radhus, parhus och kedjehus.

Hur är läget just nu? 
Frågan går till kommunens projektledare Maria Toftby.

– Detaljplanen är i uppstartskede med olika utredningar, exempelvis dagvatten- och skyfallsutredning, vilket för övrigt innefattar hela Södra Ryd och påverkar planeringen av grönområden och dagvattenlösningar. Samråd om detaljplanen kommer att ske till våren/sommaren och då har alla som är intresserade möjlighet att tycka till om det som planeras.

Enligt Maria Toftby blir området som ska bebyggas en attraktiv utveckling av Södra Ryd. Tanken är att det ska finnas bostäder i olika upplåtelseformer och en mycket blandad bebyggelse som är öppen för alla. Det kommer dessutom att anläggas en ny väg som förbinder Södra Ryd med Norra Ryd.

– Det är stor brist på kultur- och föreningslokaler i den här delen av kommunen, berättar Maria Toftby. När vi möjliggör för centrumverksamhet i detaljplanen möjliggör vi även för denna etablering. 

Kommer man att behöva ta några naturvärden i anspråk?
– Vi har gjort en naturvärdesinventering. Därför planeras den del i väster där det finns höga naturvärden och joggingspår att bevaras som naturmark.

När kan hela området stå klart?
– Oj, det var en fråga som ännu inte går att svara på, säger Maria Toftby. Om allt går som det ska så kan kanske markarbeten och byggnation komma i gång 2024-2025, och stå klart tio år senare.