Minskade bilköer och fler färdsätt i fokus

trafikprojekt

På kartan ses infrastruktursatsningar som Skövde kommun och Trafikverket kommer genomföra kommande år för att förbättra trafikflödena i staden.

Skövde har under senare år byggts ut med bostäder och verksamheter i en historiskt snabb takt. Skövdeborna blir allt fler, från nuvarande 55 000, till beräknat 63 000 år 2030. Behovet av bostäder ökar, men även infrastrukturen måste hänga med.

I och med den snabba befolkningsökningen har infrastruktursatsningarna inte alltid följt med. Köbildning har blivit vanligare, särskilt i tätorten. Nu görs stora satsningar på framkomlighet, inte bara genom att öka kapaciteten i vägsystemen, utan även för att ge fler möjlighet att använda cykel och kollektivtrafik. Dessutom förbereds den förväntade ökningen av elbilar med utbyggda laddningsmöjligheter.
– När det gäller framkomlighet vid trafikplatser som rondeller, där det i dag bara finns ett körfält in, kan vi bygga två körfält. Sådana trimningsåtgärder ökar framkomligheten till en rimlig kostnad, säger kommunens tillförordnade gatu- och naturchef Daniel Lindh. Det här gäller exempelvis Vadsbovägen där vi bygger om våra två största cirkulationsplatser, Badhusrondellen och Lillegårdsrondellen.

Nolhagavägen, som går igenom den nya stadsdelen Trädgårdsstaden, byggs ut vartefter Trädgårdsstaden växer i olika etapper.
Ansvaret för vägarna runt och genom Skövde delas mellan Skövde kommun och Trafikverket. Därför har man tillsammans med Trafikverket genomfört en studie med åtgärder som ska dämpa trafikökningen. Ett exempel är Hjovägen som trafikeras av regionbusstrafik från Hjo, Tibro och Karlsborg samt stadstrafiken i Skövde. Vid morgonrusningen uppstår köbildning, och på kvällen ökar köerna ut från Skövde. Det handlar om ungefär 16 500 fordonsrörelser varje dygn.
– En annan viktig insats för att minska köerna är det ständigt pågående arbetet med att få fler att välja cykel eller buss i stället för bilen, avslutar Daniel Lindh.

Text: Anders Post