Denna artikel är en annons

Ett byggprojekt som kommer ge Skövde ett nytt modernt sjukhus

Bild 1 av 2 Skraraborgs sjukhus ska saneras från miljögifter och dessutom byggas till. I bottenplan kommer nybyggnaden att rymma akutmottagning samt delar av medicinsk radiologi. Nästa plan ska innehålla ny operationsavdelning samt intensivvårdsavdelning med anslutande pre- och postoperativa enheter. På översta planet blir det en steril enhet som förser bland annat operationsavdelningen med sterilt gods. (Bilder: Tyrens arkitekter och Semrén-Månsson)
Bild 2 av 2 De färgade ytorna visar de hus som utgör nybyggnad. (Bilder: Tyrens arkitekter och Semrén-Månsson)

Upprustningen, tillbyggnaden och PCB- saneringen av Skaraborgs Sjukhus Skövde är ett stort och komplicerat företag. Det sträcker sig över flera år till en kostnad av omkring fyra miljarder kronor.

Västra Götalandsregionen genom Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter, en av Västsveriges största fastighetsförvaltare, strävar mot att skapa ett hållbart sjukhus inom det regionala målet ”Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025”.
Nuvarande byggnader är från 60- och 70- talen och uppförda av prefabricerade betongelement med PCB- haltig fogmassa mellan varje element. PCB är sedan 1978 klassat som miljögift och förbjudet att använda, och byggnader som innehåller PCB måste saneras. Så länge ämnet är bundet i fogen utgör det en låg risk, men det kan komma ut i omgivningen till exempel genom påverkan av vatten eller byggnation. Utvändigt sanerades sjukhuset redan 2001, när det nu sker interiört innebär det omfattande ingrepp i fastigheten och stora störningar för verksamheten. Det är därför mest effektivt att samordna med pågående upprustning och modernisering. Saneringen utförs av specialister som ser till att inget PCB- haltigt material slipper ut. Ursprungligt beslut innebar att saneringen skulle vara klar 2013, men efter att regeringen beslutade om ny förordning 2010 är den bortre gränsen nu satt till år 2022.
Att rusta upp och bygga ut ett sjukhus ställer höga krav på planering och logistik – det måste fungera dygnet runt, året om. Under planeringen av del-etapperna har Västfastigheter lagt stor vikt vid samråd med personal inom Skaraborgs sjukhus för att gemensamt finna de bästa lösningarna till de nya lokalerna.

Under bygget finns inga lediga utrymmen för evakuering av olika enheter, därför kombinerar man upprustning med tillbyggnad. När till exempel intensivvården flyttar ut är det till nya lokaler där den sedan blir kvar, medan de renoverade ytorna får nya funktioner. I andra fall, som mottagningar och dagverksamhet, kan utflyttningen vara temporär.
Vårdens förändring mot mer högteknologi kräver andra typer av lokaler. Exempelvis har operationssalar numera en yta på minst 65 kvadratmeter, mot 35 på 60- talet. Patientflödena i dag är betydligt högre, och förändrad hygien­standard kräver fler enkelrum. Mer rymd och ljus kommer att prägla sjukhuset, bland annat genom byggandet av glaslanterniner.
Bland pågående tillbyggnader finns barn- och kvinnoklinik, specialisttandvård, nu väntas snart politiska beslut kring akutmottagning, operation, IVA, Bild- och funktion samt nya lokaler för psykiatrivården. Infrastrukturen genomgår också stora förändringar. Energibehovet kommer att till tio procent täckas av el från solpaneler, och för uppvärmning och avkylning har man för avsikt att använda geovärme genom att utnyttja de kyl- och värmelagrande egenskaperna hos områdets enorma grundvattentäkter.