Attraktivt läge för Ekedal norra vid Boulognersjön och nära centrum

Bild 1 av 2 Detta är en visualisering över byggherrarnas tänkta projekt framtagen av Studio Däversjö. (Foto: Skövde kommun)
Bild 2 av 2 Flera byggföretag är involverade i bostadsområdet som ska omfatta tre kvarter med cirka 180 bostäder. (Foto: Skövde kommun)

Utsikt mot Boulognerskogen och östra delen av Boulognersjön, och samtidigt nära centrum – det planerade bostadsområdet Ekedal norra på Östermalm får ett attraktivt läge i staden.

Vi har länge sneglat på området och det finns med i översiktsplanen sedan 2005, säger plan­arkitekt Ingemar Frid vid Skövde kommun. På det här sättet bygger vi ihop staden så att Östermalm bättre hänger samman med Boulognerskogen och centrum.
Ekedal norra ingår i ett större utvecklingsområde på Östermalm på båda sidor om Ekedals äldreboende och den nya förskolan. Det ska omfatta tre kvarter med cirka 180 bostäder i storlekarna ett till fyra rum, med tonvikt på två-, tre- och fyrarummare.
De L-formade husen föreslås bli mellan fem och tio våningar höga med förskjutna placeringar. Gårdarna öppnar sig mot Boulognersjön och parken för att ge ljus, rymd och utsikt. All boendeparkering förläggs till underjordiska garage.
– Variationen i höjder och förskjutningen av bebyggelse bottnar i hänsyn till omgivningen, parken, trafiken och trafikbuller, säger Ingemar Frid. När man bygger så här centralt vill man ha en hög exploateringsnivå, det vill säga utnyttja ytan på ett effektivt sätt.
Kommunen äger marken, exploatörer är Riksbyggen, Peab och Skepps­viken. Ekedal norra kommer uteslutande att innehålla bostadsrätter, till skillnad från södra delen av området med hyresrätter, bland annat i Skövdebostäders regi. Där är 150 av den detaljplanens ca 200 bostäder färdigställda, med många mindre lägenheter som passar yngre hyresgäster. Allt har blivit uthyrt.
– Vi ser ett stort behov av att få blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer, både hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter, säger Sara Johansson som är mark- och exploateringsingenjör och projektledare för Ekedal norra. På Östermalm är det i dag ett stort underskott på bostadsrätter, därför kommer denna nya bebyggelse att hjälpa till att skapa en bättre balans i området.

Från februari till mars var detaljplanen för Ekedal norra ute på samråd. Nu ska inkomna synpunkter bemötas och eventuella justeringar göras innan planen ställs ut för granskning då Länsstyrelsen, kommunala sektorer, allmänheten med flera återigen får möjlighet att tycka till om förslaget. Projektet har stöd i både översiktsplanen och fördjupningen för denna i centrum, vilket betyder att området sedan tidigare föreslås bebyggas med bostäder. Det är enbart beslutet om den slutgiltiga utformningen som alltså återstår.
Byggstart är planerad till i början av år 2020, och två år senare väntas Ekedal norra stå klart.
– Det är för tidigt att säga något om priserna på bostadsrätterna, säger Ingemar Frid. Men intresset verkar stort och det har redan kommit flera förfrågningar till exploatörerna.

Text: Anders Post